Wikipedia.

3.vii.59, 1.vii.60, 3.vii.60, 26.xii.60.