Lear’s teacher of Greek in Corfu at the beginning of 1858, he is often mentioned in Greek script (Παπαδόπουλος), or as ό διδάσκαλος (the teacher).

1.i.58, 2.i.58, 3.i.58, 6.i.58, 7.i.58, 8.i.58, 12.i.58, 13.i.58, 14.i.58, 16.i.58, 18.i.58, 19.i.58, 20.i.58, 28.i.58, 11.ii.58, 15.ii.58.