Wikipedia.

14.xii.59, 8.vi.60, 24.vi.60, 11.ii.61, 26.ii.61, 28.ii.61, 7.iii.61, 14.iv.61, 18.iv.61, 24.iv.61, 27.iv.61, 28.iv.61, 30.iv.61, 6.v.61, 10.v.61, 16.v.61, 1.ix.61, 12.ix.61, 16.xii.61.