Wikipedia.

27.vi.59, 30.vi.59, 3.vii.59, 21.vii.59, 25.vii.59, 20.vi.60, 1.vii.60, 8.vii.60, 14.iv.61, 20.iv.61, 21.iv.61, 28.iv.61, 29.iv.61, 1.v.61, 5.v.61, 6.v.61, 27.x.61, 30.x.61, 31.x.61, 10.xii.61, 12.xii.61.